Hello, welcome to the official website of XuanWu Hospital, capital medical university!

国家神经疾病医学中心National Center for Neurological Disorders

中国国际神经科学研究所China International Neuroscience Institute

国家老年疾病临床医学研究中心National Clinical Research Center for Geriatric Diseases

Teaching Facilities

Teaching Staff

Teaching Staff

Wang ZhonghaoJiang WenhuaWang JiaruiSun JiabangXu QingzhongAcademician of Chinese Academy of SciencesNational Excellent TeacherWu Jieping Tao Li AwardWu Jieping Tao Li AwardWu Jieping Excellent TeacherWei JiapingLi KunchengJia JianpingZhang JianWang XiangpingWu Jieping Excellent TeacherWu Jieping Excellent TeacherBeijing Famous TeacherBeijing Famous TeacherBeijing Excellent TeacherLing FengLi ShujiaLi DarongHan YifangCai SujunBeijing Ex… MORE